Obchod ve Veverkově 10, Praha - Letná, otevřen po 12 - 18, čt 12 - 19, pá 12 - 18 hodin.// Při nákupu na 1500 Kč je doručení na pobočku Zásilkovny zdarma.

Hydroxid sodný perličky – 1 kg

129 

Hydroxid sodný neboli louh, je základní surovina pro výrobu mýdel. NaOH je silně zásaditá anorganická sloučenina v podobě perliček.

Tuto surovinu neprodáváme “bezobalově”, ale v originálním obalu kvůli bezpečnosti a kvalitě.

Velikost balení: 1 kg

3 skladem

Popis a upozornění:

Hydroxid sodný se dodává ve formě velmi hygroskopické perličky (nasávají vzdušnou vlhkost). Základní surovina pro výrobu mýdel.

Hydroxid sodný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka.

Hydroxid sodný silně leptá veškeré tkáně v organismu. Zmýdelňuje tuky, koaguluje bílkoviny, odnímá z tkání vodu. Při požití způsobuje zejména poleptání jícnu (nikoli žaludku jako u kyselin; při větších požitých množstvích však může být vážně poleptán i žaludek a tenké střevo), s rizikem nekrózy, žilní trombózy nebo až perforace jícnu. Velmi vážné následky způsobuje hydroxid sodný při zasažení očí, rychle proniká do rohovky a přední oční komory, i přes zdánlivě malé časné příznaky může způsobit slepotu.

Při poleptání okamžitě omývejte napadené místo pokožky proudem studené vody a následně neutralizujte poleptané místo slabou kyselinou (zředěný ocet nebo kyselina citronová). Při zasažení očí se nesmí nikdy neutralizovat, pouze neustále vymývat vodou. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže, navštivte ihned lékaře.

Výroba mýdel:

Reakcí zásady (hydroxid) a esterů mastných kyselín (oleje a tuky) dochází ke zmýdelnění – vznikají sodné soli mastných kyselin (mýdla) a glycerol.

Po zmýdelnění už v mýdle nezůstává žádný hydroxid, protože celý kompletně zreaguje (pokud se nedávkoval v přebytku!) a vytvoří mýdlo a glycerin.

Složení: NaOH min. 99%, uhličitan sodný (Na2CO3) max. 0,6 %, NaCl max. 0,1 % sírany max. 0,1 %

Rozpustnost: Ve vodě 113 g/100 ml při 25 °C

Země původu: EU

INCI: NaOH

Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.

Bezpečnostní upozornění

GHS05 – korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Hydroxid sodný

Signální slovo: Nebezpečí

H290 – Může být korozivní pro kovy.
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 – Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 – Skladujte uzamčené.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Specifikace jakosti, parametry:
Obsah NaOH Min. 99 %
Uhličitan sodný (Na2CO3 ) Max. 0,6 %
NaCl Max. 0,1 %
Sírany Max. 0,1 %

Omezení: Prodej jen od 18 let.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.