Pátek 26.5. zavřeno. Obchod ve Veverkově 10, Praha - Letná, otevřen po 12 - 18, čt 12 - 19, pá 12 - 18 hodin.// Při nákupu na 1500 Kč je doručení na pobočku Zásilkovny zdarma.

Esenciální olej Levandule – 10 ml

85 

Tento esenciální olej z levandule doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Levandule je zklidňující a šíří dobrou náladu a optimismus. 

10 ml

2 skladem

Levandule EO

Levandulová esence, levandulový éterický olej

Charakteristika

destilovaný s vodní parou

Popis

Díky svým jedinečným vlastnostem by neměl chybět jako součást domácí i cestovní lékárničky (spolu s Tea-Tree).

Bod vzplanutí 71°C.

Použití

Doporučejeme použití do vonných svíček

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Lavandula officinalis

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

FLASH POINT (°C) 74

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signálního slovo Varování

Klasifikace nařízení CLP podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.