Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby eshop liskamazana.cz/shop/, vedený pod Terezou Máčelovou IČ: 07562764, se sídlem Čechova 25, Praha 7, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze 3, dále označována jako „Liška Mazaná shop“, „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu doruční, název organizace nebo firmy. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře a analytika. Nepoužíváme soubory cookies. Vaše osobní údaje zůstávají v podobě v jaké jste nám je poskytli a jsou chráněné HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Jedná se o protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti.

Kontaktní formuláře

Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Níže uvádíme seznam třetích stran, s nimiž sdílíme nebo skrze které zpracováváme osobní údaje:

Facebook a Instagram

Pro účely přímého marketingu a vytváření personalizovaných nabídek a reklam a pro přímou komunikaci.Vaše právo na ochranu soukromí na platformách třetích stran se bude řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů.

Zásilkovna

Slouží pro doručení zásilky na Vaši adresu. Vaše právo na ochranu soukromí na platformách třetích stran se bude řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů.

Equa bank

Slouží pro uskutečnění transakce za objednané zboží. Vaše právo na ochranu soukromí na platformách třetích stran se bude řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů.

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme technická a organizační opatření. Již zmíněný HTTPS protokol využívá HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména chránění heslem pro přístup k osobním údajům.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu liskajednamazana@gmail.com. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména dopravci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo nám a to prostřednictvím e-mailu na adrese liskajednamazana@gmail.com. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce,tj. Liška Mazaná shop – Tereza Máčelová můžete kontaktovat na emailu: liskajednamazana@gmail.com. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a Liška Mazaná eshop monitorována.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.