Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Kosmetický líh 96%

259 

Z kosmetického lihu si vyrábíme parfémy a dezinfekci na ruce.
Snažíme se šetřit jednorázovými obaly, proto vaši objednávku zabalíme do skleněných zavařovaček nebo plastového obalu, který nám zákaznice a zákazníci nosí na prodejnu a my je pečlivě vyčistily.

Recept na výrobu dezinfekce na ruce 100 ml
84 ml základu na výrobu parfému, ethanol 96%
7 g glycerinu (zvlhčovadlo, abyste neměli tak vysušené ruce)
10 – 20 kapek esenciálního oleje (doporučujeme tea-tree, levanduli nebo ravintsaru)
Můžete rozředit 12 g destilované vody, vychlazené převařené vody nebo hydrolátu (desinfekce budete mít víc a zároveň bude mít stále víc než 60% alkoholu, aby byla účinná)
Dezinfekce je tekutá a nejlépe se nanáší rozprašovačem

Složení
alkohol denaturovaný bitrexem, aqua (čištěná voda)

Co je denaturace?
Denaturace je přidání další látky do alkoholu, aby se nedal použít pro lidskou spotřeby. Zde je jako denaturační přísada použitý BITREX.
BITREX: Jedná se o nejvíce hořkou látku ze všech látek. Je inertní a bez zápachu, používá se v malém množství a dodává natolik nepříjemnou chuť, že je produkt nepoživatelný. Bitrex je natolik nepříjemný, že zabrání náhodnému požití. Bitrex je schválen Ecocertem pro bio výrobky.

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI  STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící pěnu, CO2, hasící prášek, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu ! Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.
Signální slovo: Nebezpečí

 

Hmotnost -
Velikost

1 ml, 100 ml, 1000 ml, 200 ml, 500 ml

Katalogové číslo: - Kategorie:
Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.