Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Citron – 10 ml

68 

Svěží vůně citronu, která vás povzbudí. Tento esenciální olej skořice doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Vůni citornu můžete zkombinovat například s Pomerančem nebo Yuzu.

10 ml

10 skladem

trónová přírodní silice

Citronová silice – Lemon Oil

Popis

Esenciální olej se získává lisováním čerstvého oplodí stromu, jehož domovinou je jihovýchodní Asie, Indie, Čína a Japonsko, dnes se ve velkém rozsahu pěstuje ve Španělsku, na jihu Itálie, Francie a na Sicílii.

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Citrus Limonum (Lemon) Oil

CAS 8008-56-8

EINECS: 284-515-8

Flash point: 42 ºC

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 – Hořlavá kapalina a páry.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí pokožku.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje ALPHA-PINENE, BETA-PINENE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL. Může vyvolat alergickou reakci.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.