Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Vonný olej Yuzu – 10 ml

79 

Tento vonný olej Yuzu se skládá z citrusových vůní – grapefruit, mandarinka, pomeranče a yuzu. Ucítíte intenzivní aroma yuzu, které je v Japonsku velice oblíbené už tisíc let. Yuzu je citrus ze svahů Tibetu. Jedná se o kosmetickou vůni, kterou doporučujeme na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde.

10 ml

4 skladem

Yuzu

Charakteristika

kosmetická vůně

Použití

Objevte novou vůni yuzu, kterou Japonci milují. Vhodné pro svíčky. Bod vzplanutí 81°C

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 – 3%

Flash point: 81 °C

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Varování

H315, Dráždí kůži.

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319, Způsobuje vážné podráždění očí.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, obsahuje 4-TERT-BUTYLCYKLOHEXYL ACETÁT, ALLYL CYKLOHEXYLPROPIONÁT, BENZYL SALICYLÁT, CIS-3-HEXENYL METHYL UHLIČITAN, CITRONELLOL, DELTA-DAMASCONE, DIMETHYL-3-CYKLOHEXEN-1- KARBALDEHYD, ETHYL LINALOOL, GERANYL ACETÁT, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALYL ACETÁT, NERYL ACETÁT. Může vyvolat alergickou reakci.

(Contains:GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES)

 

Třída a kategorie nebezpečí:
Žíravost / podráždění kůže Kategorie 2
Poškození očí / podráždění Kategorie 2
Senzibilizace – Kategorie kůže 1
Nebezpečný pro vodní prostředí – Kategorie dlouhodobého nebezpečí 2
Klasifikace podle směrnice 1999/45 / ES
Xi, Dráždivý N, Nebezpečný pro životní prostředí.

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.