Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Pomeranč – 10 ml, 50 ml

72 145 

Tento esenciální olej z pomeranče doporučujeme především na použití pří výrobě vonných svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Pomeranč je zklidňující a šíří dobrou náladu a optimismus. Skvěle se kombinuje s vůní kardamomu

10 ml, 50 ml

Pomerančový esenciální olej

Botanické jméno: Citrus sinensis
Metoda extrakce: Lis za studena

Popis

Olej doporučujeme na výrobu svíček.

Složení

Citrus sinensis

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Citrus sinensis

FLASH POINT (°C) 53

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H401 Toxický pro vodní organismy

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

CAS číslo 8028-48-6, EINECS 232-433-8

Typ a velikost

10 ml, 50 ml

Katalogové číslo: - Kategorie: ,
Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.