Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Mandarinka – 10 ml, 50 ml

Tento esenciální olej z mandarinky doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Mandarinka je zklidňující a šíří dobrou náladu a optimismus. Skvěle se kombinuje s vůní kardamomu.

10 ml

50 ml

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Botanický název:  Citrus reticulata

Velikost balení

10 ml, 50 ml

Flash point: 47°C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signalizující slovo: Nebezpečí

H226, Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný, pokud se spolkne a vnikne do dýchacích cest.
H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H410, Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Cas (TSCA): 8008-31-9,Einecs: 297-672-2,Cas (Einecs): 93686-22-7

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte.

Velikost

10 ml, 50 ml

Katalogové číslo: - Kategorie: ,
Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.