Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Vonný olej Ylang Ylang -10 ml

69 

Kompozice vůní, která vytváří dojem smyslné vůně Ylang Ylang. Nejedná se o esenciální, ale kosmetickou vůni, kterou doporučujeme především na použití pří výrobě sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Ylang Ylang se do svíček ideálně kombinuje s vůní lemongrass. Sladká vůně, která vám přinese radost a povzbudí mysl.

10 ml

 

Není skladem

Ylang ylang

Charakteristika

kosmetická vůně

Použití

Doporučujeme použití do výroby svíček.

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 – 3%

Velikost balení

10 ml, 50 ml, 100 ml

 

Signální slovo: Nebezpečí

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisu.
Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.