Při nákupu na 1900 Kč doručení na pobočku Zásilkovny zdarma. //

Esenciální olej Cypřiš stálezelený – 10 ml

89 

Cypriš má jemnou dřevitou vůni připomínající cedr a vetiver. Jeho vůně je energizující a osvěží tělo i mysl. Tento esenciální olej z borovice doporučujeme především na použití pří výrobě vonných sójových svíček. Do kosmetiky a aromalamp doporučujeme kvalitnější oleje, které naleznete zde. Chcete si do svíčky vytvořit vůni jako z lesa? Zkombinujte cypřiš s borovicí a cedrem, kombinace, kterou si zamilujete.

10 ml

10 skladem

Cypriš stálezelný

Cypress, Cupressus sempervirens

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Popis

Tento esenciální olej doporučujeme především na výrobu svíček.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Cupressus sempervirens Oil

Velikost balení

10 ml

Země původu Francie

CAS Number: 8013-86-3
EC (EINECS) NO. 283-626-9

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

 

Aktualizuji…
  • Žádné produkty v košíku.